Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Cégünk, a Green Professional Kft. tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a tisztességes és biztonság adatkezelésre.
A cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a mindenkori hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak és etikai elvárásoknak megfelelően kezeli.

Szabályozási keretrendszer

Cégünk a 2016/679. EU Rendeletet tekinti irányadónak, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról rendelkezik.

Értelmező rendelkezések

Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
Adatvédelem
A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely személyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében.
Információkérés joga
Az adatkezelőnek bizonyos információkról (az adatfeldolgozó személye, az adatfeldolgozás célja, az adatok címzettjei stb.) tájékoztatnia kell az érintettet, akitől a rá vonatkozó adatokat gyűjti.

Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő a tevékenysége során a személyes adatokat minden esetben törvényesen vagy önkéntes hozzájárulás alapján kezeli.
Az adatfeldolgozás kizárólag akkor jogszerű, ha:

 • az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta; vagy
 • az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél; vagy
 • az adatfeldolgozás az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek teljesítéséhez szükséges; vagy
  feldolgozásuk az érintett létfontosságú érdekei védelméhez szükséges; vagy
 • az adatfeldolgozás közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre, illetve harmadik félre ruházott hivatali hatáskör gyakorlásához szükséges; vagy
 • az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy a harmadik fél jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettnek az alapvető jogokhoz és a szabadságjogokhoz fűződő, védelmet élvező érdekei.

Az adatok minőségére vonatkozó elvek, amelyeket valamennyi jogszerű adatfeldolgozó tevékenységre alkalmazni kell, a következők:

 • a személyes adatok feldolgozását tisztességesen és törvényesen kell végezni, és gyűjtésük csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet. Ezenfelül az adatoknak megfelelőeknek, relevánsaknak és nem túlzott mértékűeknek, pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük; az adatok csak a szükséges ideig és gyűjtésük céljainak megfelelően tárolhatók;
 • az adatfeldolgozás különleges kategóriái: tilos az olyan személyes adatok feldolgozása, amelyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkoznak. Ez a rendelkezés fenntartásokkal alkalmazandó például akkor, ha az adatfeldolgozásra az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, illetve megelőző egészségügyi és orvosi diagnosztikai célból van szükség;

Átláthatóság elve
A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni.
Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat.

Az érintett, vagyis az a személy, akinek az adatait feldolgozzák, az alábbi jogokat gyakorolhatja:

 • az információkérés joga: az adatkezelőnek bizonyos információkról (az adatfeldolgozó személye, az adatfeldolgozás célja, az adatok címzettjei stb.) tájékoztatnia kell az érintettet, akitől a rá vonatkozó adatokat gyűjti;
 • az érintett adathozzáféréshez való joga: minden érintett számára biztosítani kell a jogot, hogy az adatkezelőtől:
 • az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga: az érintett számára biztosítani kell, hogy jogos érdekből tiltakozhasson a rá vonatkozó adatok feldolgozása ellen. Ezenfelül biztosítani kell számára, hogy kérelemre és térítésmentesen tiltakozhasson az olyan adatok feldolgozása ellen, amelyek célja közvetlen üzletszerzés. Végezetül az érintettet tájékoztatni kell személyes adatainak harmadik személyeknek közvetlen üzletszerzés céljából történő közlése előtt, valamint számára az ilyen közlés elleni kifogás jogát biztosítani kell;

Titoktartás és biztonság
Bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó meghatalmazásával eljáró személy, beleértve magát az adatfeldolgozót is, aki a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezik, kizárólag az adatkezelő utasítása alapján dolgozhatja fel ezeket az adatokat. Továbbá az adatkezelőnek végre kell hajtania a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében.

Adatkezelési információk
Adatkezelő adatai:
Green Professional Kft.
Cím: 2051, Biatorbágy, Lomb u. 17
Cégjegyzékszám: 13-09-168141
Az adatkezelő vállalja a fenti adatkezelési alapelvek betartását.

Adatfeldolgozás célja
A személyes adatgyűjtés és adatfeldolgozás célja kizárólag az ügyféllel kötött, szerződésben meghatározott munka elvégzésére irányulnak.